Välj bultcirkel

Dataskydd I Velonity.se

1. Dataskyddsöversikt

Allmän information
Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsförklaring som anges nedanför denna text.
 
Datainsamling på vår hemsida
Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?
Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Kontaktuppgifter till operatören finns i den juridiska informationen för webbplatsen.
 
Hur registrerar vi dina uppgifter? Dina uppgifter registreras dels genom att du lämnar ut dem till oss. Det kan exempelvis handla om att du matar in uppgifter i ett kontaktformulär.Andra uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system vid besök på webbplatsen. Detta rör sig framför allt om tekniska uppgifter (exempelvis webbläsare, operativsystem eller tidpunkten då sidan visades). Registrering av dessa uppgifter sker automatiskt så snart du besöker vår webbplats. För vilka ändamål använder vi dina uppgifter? En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar felfritt. Övriga uppgifter kan användas för analyser av ditt användarbeteende. Vilka rättigheter har du med avseende på dina uppgifter? Du har rätt att när som helst och utan kostnad erhålla information om ursprunget till, mottagarna av och ändamålen med dina lagrade personuppgifter. Du har dessutom rätt att få uppgifterna korrigerade, spärrade eller borttagna. Om du har frågor rörande detta, eller andra frågor som gäller dataskydd, kan du när som helst kontakta oss via den adress som anges i den juridiska informationen. Dessutom har du rätt att inkomma med ett klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Du hittar detaljer om detta i integritetspolicyn under "Rätt att begränsa behandlingen".
 
Analysverktyg och verktyg från tredjepartsleverantörer
Vid besök på vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs framför allt med hjälp av cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende sker i regel anonymt; surfbeteendet kan alltså inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot sådana här analyser eller förhindra dem genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information om detta hittar du i nedanstående integritetspolicy. Du kan invända mot sådana analyser. I denna integritetspolicy kommer vi att informera dig om dina invändningsmöjligheter.
 

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd 
Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring.
När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras personligen med. Denna sekretesspolicy förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs. Vi vill påpeka att dataöverföring över Internet (t.ex. genom kommunikation via e-post) kan ha säkerhetshål. Fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.
 
Information om ansvarigt organ
Ansvarigt organ för databehandlingen på denna webbplats är:
DF Automotive GmbH 
Marie-Curie-Ring 13 
24941 Flensburg 
Telefon: +46 8 446 807 62
E-post: info@velonity.se
Med ansvarigt organ avses den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra tar beslut om ändamålen med och metoderna för bearbetning av personuppgifter (exempelvis namn, e-postadresser och dylikt).
 
Återkallelse av ditt samtycke till databehandling
Många databehandlingsalternativ är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker med ett informellt mejl till oss. Lagligheten av den databehandling som utfördes före återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen. Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall såsom direktmarknadsföring (Art. 21 GDPR) Om databehandlingen sker med stöd av art. 6 styck. 1, tänd. e eller f GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som är relaterade till din speciella situation; detta gäller även skyddad profilering utifrån dessa bestämmelser. Den respektive rättsliga grunden som en behandling baseras på finns i denna integritetspolicy. Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina berörda personuppgifter om vi inte kan visa tvingande skyddsskäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk (Invändning enligt artikel 21 (1) (GDPR).
Om dina personuppgifter behandlas för syftet med direktmarknadsföring har du när som helst rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som marknadsföringsändamål; detta gäller även skyddad profilering i den mån den är förknippad med direktmarknadsföring. Om du invänder kommer dina personuppgifter då inte längre att användas för direktmarknadsföringsändamål (invändning enligt artikel 21 (2) GDPR).
 
Klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet
I fall av överträdelse av dataskyddsrättigheterna har den registrerade personen rätt att klaga hos ansvarig tillsynsmyndighet., särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga finns utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga möjligheter.
 
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära ut data som vi behandlar på grundval av ditt samtycke eller som en del i fullgörandet av ett avtal; uppgifterna kan lämnas ut till dig eller till en tredje part, och ska lämnas ut i ett allmänt använt och maskinläsbart format. Om en direktöverföring av uppgifterna ska göras till en annan personuppgiftsansvarig sker detta enbart om det är tekniskt möjligt.
 
SSL- och TLS-kryptering
På den här webbplatsen används en SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, exempelvis beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Vid en krypterad anslutning ändras adressraden i webbläsaren från ”http://” till ”https://”, och hänglåssymbolen visas i webbläsarfältet. När SSL- eller TLS-kryptering är aktiverat kan de data som du skickar till oss inte läsas av utomstående.
 
Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats
Om det finns en skyldighet att förse oss med dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer för auktoriseringsavtal) efter att ha ingått ett avgiftsbaserat avtal, är dessa uppgifter nödvändiga för betalningshantering.
Betalningstransaktioner med vanliga betalningsmedel (Visa/MasterCard, PayPal) görs uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att ändra webbläsarens adressfält från "http: //" till "https: //" och genom att hänglåssymbolen visas i webbläsarfältet. Vid krypterad kommunikation kan dina betalningsuppgifter som du skickar till oss inte läsas av utomstående.
 
Information, spärrning, borttagning
Du har inom ramen för gällande lagstadgade bestämmelser när som helst rätt att få ett kostnadsfritt utdrag med dina sparade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt ändamålet med databehandlingen, samt vid behov rätt till korrigering, spärrning eller borttagning av sådana uppgifter. Vid frågor rörande detta, eller andra frågor som rör personuppgifter, kan du när som helst vända dig till oss via den adress som anges i den juridiska informationen.
 
Rätt till begränsning av behandlingen
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan kontakta oss när som helst på adressen som anges i det juridiska meddelandet. Rätten att begränsa behandlingen finns i följande fall:
• Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att verifiera detta. Medan vi kontrollerar detta har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
• Om behandlingen av dina personuppgifter har skett / sker olagligt kan du begära en begränsning av databehandlingen istället för radering.
• Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
• Om du har invänt i enlighet med artikel 21 (1) 1 GDPR måste dina och våra intressen vägas. Så länge det ännu inte är klart vems intressen som gäller har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessauppgifter - förutom lagringen av dem - endast användas med ditt samtycke eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av viktiga skäl: allmänna intressen som hanteras av Europeiska unionen eller en medlemsstat.
 
Invändning mot reklam via e-post
Användning av de kontaktuppgifter som uppges inom ramen för skyldigheten att lämna juridisk information för att skicka ej uttryckligen beställt reklam- och informationsmaterial är förbjudet. Webbplatsoperatörerna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i fall av oönskad utsändning av reklaminformation, exempelvis via skräppostmeddelanden.
 

3. Dataskyddsombud

Lagstadgat dataskyddsombud
Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.
DF Automotive GmbH 
Oliver Reipschläger 
Marie-Curie-Ring 13 
24941 Flensburg
Telefon: +49 461/40 68 45 63    
E-Mail: databeskyttelse@velonity.se  
 

4. Dataregistrering på vår webbplats

Cookies 
På webbsidor används ofta så kallade ”cookies”. Cookies gör ingen skada på din dator, och innehåller inga virus. Cookies används för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som placeras på din dator och sparas i webbläsaren. De flesta av de cookies som vi använder är så kallade ”sessionscookies”. De tas bort automatiskt efter avslutat besök. Andra cookies finns kvar på enheten tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att identifiera din webbläsare vid nästa besök. Du kan ställa in din webbläsare så att den informerar om att cookies sparas och endast tillåter cookies i undantagsfall, godkänner cookies i vissa fall eller generellt nekar cookies samt aktiverar automatisk borttagning av cookies när webbläsaren stängs. Vid inaktivering av cookies kan webbplatsens funktioner bli begränsade. Cookies som krävs för genomförandet av den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du önskar ta del av (exempelvis varukorgsfunktionen) sparas på grundval av artikel 6.1.f i GDPR). Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för att tillhandahålla sina tjänster utan tekniska fel och på ett optimerat sätt. Om andra cookies (exempelvis för analys av ditt surfbeteende) sparas anges detta separat i denna integritetspolicy.
 
Serverloggfiler 
Webbplatsleverantören samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggsfiler, som skickas automatiskt till oss av din webbläsare. Följande uppgifter är aktuella:
• Webbläsarens typ och version
• Det operativsystem som används
• Hänvisnings-URL
• Värdnamn till den dator som används för åtkomst
• Tidpunkt för serverförfrågan
IP-adress 
Ingen sammanställning av dessa uppgifter med andra datakällor sker. Rättslig grund för databehandlingen är artikel 6.1.f i GDPR, enligt vilket behandling av data i syfte att fullgöra ett avtal eller utföra åtgärder som föregår sådant avtal är tillåtet och serverloggsfiler måste skapas.
 
Kontaktformulär 
Om du skickat förfrågningar till oss via ett kontaktformulär, kommer dina uppgifter från detta formulär inklusive de där av dig angivna kontaktuppgifterna att sparas av oss i syfte att bearbeta förfrågan och för att kunna hantera eventuella ytterligare frågor. Dessa uppgifter lämnas inte ut utan ditt samtycke. Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret sker därmed uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1.a i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Detta kan ske genom ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten hos redan genomförda databehandlingsprocesser påverkas inte av sådant återkallande. De uppgifter som du matar in i kontaktformuläret sparas hos oss tills du begär att vi ska ta bort dem, återkallar ditt samtycke till sparandet eller om ändamålet med datalagringen upphör (exempelvis efter slutförd bearbetning av din förfrågan). Tvingande lagstadgade bestämmelser – i synnerhet rörande bevarandeperioder – berörs inte.
 
Förfrågningar via e-post och telefon
Om du kontaktar oss via e-post eller telefon kommer din begäran, inklusive alla personuppgifter, t.ex. namn, begäran, behållas och behandlas av oss i syfte att behandla din begäran. Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter utan ditt samtycke. Dessa uppgifter behandlas på grundval av art. 6 Punkt 1 (b) GDPR, förutsatt att din begäran är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt t.ex. är nödvändigt för att kunna utföra detta. I alla andra fall grundar sig behandlingen på ditt samtycke (Art. 6 St. 1 lit. a GDPR) och/eller på våra berättigade intressen (Art. 6. Stycke 1 lit.f GDPR), eftersom vi har ett berättigat intresse av en effektiv behandling av förfrågningar som skickas till oss. De uppgifter som vi skickar till dig via kontaktförfrågningar finns kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke av lagring eller om syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din ansökan har behandlats) Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagstadgade lagringstider - förblir opåverkade.
 
Registrering på denna hemsida
Du kan registrera dig på vår webbplats för att kunna använda ytterligare funktioner på sidan. Vi använder endast de uppgifter du anger i syfte att använda respektive erbjudande eller tjänster som du har registrerat dig för. Den obligatoriska information som begärs vid registreringen måste innehålla alla nödvändiga uppgifter, annars avvisar vi registreringen.Vid viktiga förändringar, till exempel i erbjudandets omfattning eller vid tekniskt nödvändiga ändringar, kommer vi att använda den e-postadress du angav vid registreringen för att informera dig om eventuella ändringar. Behandlingen av de uppgifter som angetts under registreringen baseras på ditt samtycke (Art. 6, punkt 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker med ett informellt mejl till oss. Lagligheten av den databehandling som redan har ägt rum förblir opåverkad av återkallelsen. Uppgifterna som registrerats under registreringen kommer att sparas av oss så länge du är registrerad på vår webbplats och kommer sedan att raderas. Lagstadgade lagringstider förblir opåverkade.
 
Databehandling (kund- och köpavtal)
Vi samlar in, behandlar och använder endast personuppgifter i den mån det är nödvändigt för upprättande, innehåll eller ändring av rättsförhållande (lagerdata). Detta görs på grundval av artikel 6.1. Vi samlar in, behandlar och använder endast personlig information om användningen av vår webbplats (användningsdata) i den utsträckning det är nödvändigt för att användaren ska kunna använda tjänsten eller fakturera dem. De insamlade kunduppgifterna kommer att raderas efter att beställningen är slutförd eller affärsrelationen är avslutad. Lagstadgade lagringstider förblir opåverkade.
 
Dataöverföring genom att ingå köpeavtal för nätbutiker, återförsäljare och frakt av varor
Vi vidarebefordrar endast personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt i samband med ett köpeavtal, till exempel till det företag som har anförtrotts leveransen av varorna eller det kreditinstitut som har fått i uppdrag att utföra betalningshanteringen. Ingen ytterligare överföring av uppgifter kommer att ske eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part, t.ex. i reklamsyfte, utan ditt uttryckliga medgivande. Grundlaget för databehandling är art. 6 (Punkt 1b) GDPR, som gör det möjligt att behandla uppgifter för att ingå eller sluta ett köpeavtal.
 
Syftet med att bearbeta foton av ditt fordons registreringsbevis
Den rättsliga grunden för behandlingen av ditt fordons registreringsbevis är relaterad till art. 6 stycken. Punkt 1 lit. a. i GDPR, och bekräftas med ditt samtycke. Uppgifterna som hämtas från ditt fordons registreringsdokument används för att identifiera tillverkarens nyckelnummer (HSN) och typnyckelnummer (TSN) samt axeltrycket på ditt fordon. Inga andra personuppgifter utanför fordonsregistreringsdokumentet behandlas i denna process. Däremot kommer andra fordonsregistreringsuppgifter att
användas för förbättra systemet för framtida fordonsregistrering. Så fort du stänger fliken med fälgbutiken, och cookies har raderas, kan fordonsregistreringen du laddat upp inte längre tilldelas dig personligen. Om inget registreringsdokument känns igen på bilden du laddade upp kommer inga personuppgifter att sparas.
 
Microsoft Azure som datalagring
Vi använder Microsoft Azure som datalagring för de fordonsregistreringsdokument du har laddat upp och igenkännandet av rätt fordon i fordonsregistreringsdokumentet. Tjänstens datacenter vi använder är beläget i Europa (Azure Europe West i Nederländerna) och data överförs eller används inte utanför Europa. Leverantören av denna tjänst är Microsoft Corporation, med huvudkontor på One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till denna leverantör utan ditt uttryckliga medgivande.
 

5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics 
På den här webbplatsen används funktionerna i webbanalystjänsten Google Analytics. Tjänsten tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder så kallade ”cookies”. Det här är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information om din användning av webbplatsen som samlas in med hjälp av cookies förs i regel över till en av Googles servrar i USA och lagras där. Lagringen av Google-analyscookies sker på grundval av artikel 6.1.f i GDPR). Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin marknadsföring.
 
IP anonymisering 
Vi har aktiverat en funktion för anonymisering av IP-adresser på webbplatsen. Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsstater och i andra EES-stater innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av webbplatsoperatören använder Google den här informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna samt för att tillhandahålla andra tjänster förknippade med webbplatsanvändningen och internetanvändningen åt webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanställs inte med andra uppgifter från Google.
 
Insticksprogram till webbläsare
Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra motsvarande inställning i din webbläsarprogramvara; tänk dock på att du i så fall eventuellt inte kommer att ha tillgång till samtliga funktioner på webbplatsen. Du kan dessutom förhindra redigering av de data som skapas av cookien och som rör din användning av webbplatsen (däribland din IP-adress) samt behandling av dessa data av Google genom att ladda ned och installera det insticksprogram för webbläsare som du finner via följande länk:
https:/ /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 
Invändning mot datainsamling
Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dinadata genom att klicka på följande länk. Våra cookiealternativ visas här. Google Analytics-cookies ingår i cookiestatistiken: Öppna cookie-alternativ. Du hittar mer information om hur användardata hanteras av Google Analytics i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv. 
 
Behandling av orderuppgifter 
Vi har ingått ett avtal om bearbetning av orderuppgifter med Google och tillämpar fullt ut de strikta bestämmelserna från den tyska dataskyddsmyndigheten vid användning av Google Analytics.
 
Demografiska egenskaper med Google Analytics
På webbplatsen används funktionen ”demografiska egenskaper” från Google Analytics. Därigenom blir det möjligt att sammanställa rapporter som innehåller uppgifter som webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter hämtas från intresseanpassade annonser från Google samt från besöksdata från tredjepartsleverantörer. Sådana uppgifter kan inte knytas till någon viss person. Du kan när som helst inaktivera den här funktionen via visningsinställningarna för ditt Google-konto eller allmänt neka till registrering av dina uppgifter av Google Analytics på det sätt som anges i punkten ”Invändning mot dataregistrering”.
 
Återmarknadsföring via Google Analytics
På vår webbplats används funktionerna i Google Analytics Remarketing i anslutning till de enhetsövergripande funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Den här funktionen gör det möjligt att koppla ihop de målgrupper för marknadsföring som skapats med hjälp av Google Analytics Remarketing till de enhetsövergripande funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick. På det här sättet kan intresseanpassade och personligt utformade annonsbudskap, som har anpassats till dig utifrån ditt tidigare användnings- och surfbeteende på en enhet (exempelvis en mobiltelefon), även visas på någon annan av dina enheter (exempelvis en datorplatta eller persondator). Om du har gett motsvarande samtycke kopplar Google samman din webb- och appwebbläsarhistorik med ditt Google-konto för detta ändamål. På det här sättet kan samma personligt anpassande annonsmeddelanden aktiveras på varje enhet som du är inloggad på med ditt Google-konto. För att understödja den här funktionen registrerar Google Analytics Google-autentiserade ID:n från användarna, som kopplas tillfälligt till våra Google-Analytics-data för att definiera och skapa målgrupper för enhetsövergripande annonsvisning. Du kan invända mot enhetsövergripande återmarknadsföring/inriktning permanent genom att inaktivera personligt anpassade annonser på ditt Google-konto. Följ i så fall denna länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Sammanställning av registrerade data på ditt Google-konto sker uteslutande på grundval av det samtycke som du har gett till Google och som kan återkallas (artikel 6.1.a i GDPR). Vid dataregistreringsprocesser som inte sammanförs på ditt Google-konto (exempelvis om du inte har något Google-konto eller om du inte har samtyckt till sådan sammanställning) utgår registreringen av data från artikel 6.1.f i GDPR. Det berättigade intresset grundar sig i att webbplatsoperatören har ett intresse av att utföra anonymiserade analyser av webbplatsbesökarna för marknadsföringsändamål. Du hittar mer information samt dataskyddsbestämmelser i Googles integritetspolicy: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. 
 
Google AdWords och Google Conversion-Tracking
På den här webbplatsen används Google AdWords. AdWords är ett webbaserat reklamprogram från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (”Google”). Inom ramen för Google AdWords använder vi så kallade konverteringscookies. Om du klickar på en annons som aktiverats av Google skapas en cookie för konverteringsspårningen. Cookies är små textfiler som sparas i webbläsaren på användarens dator. Dessa cookies upphör att gälla efter 30 dagar och kan inte användas för att identifiera användaren personligen. Om användaren har besökt vissa sidor på den här webbplatsen och cookien inte har upphört att gälla än kan både Google och vi upptäcka att användaren har klickat på annonsen och dirigerats vidare till denna sida. Varje Google AdWords-kund får en unik cookie. Dessa cookies kan inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookies används för att skapa konverteringsstatistisk för AdWords-kunder som har valt att använda sig av konverteringsspårning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som har klickat på deras annonser och dirigerats vidare till en sida med en konverteringsspårningstagg. De får dock inte del av någon information som kan användas för att identifiera användaren personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du invända mot sådan användning genom att enkelt inaktivera cookien för Googles konverteringsspårning via webbläsarens användarinställningar. Den tas därmed inte med i statistiken över konverteringsspårning. Lagringen av konverteringscookies sker på grundval av artikel 6.1.f i GDPR). Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin annonsering. Mer information om Google AdWords och Googles konverteringsspårning hittar du i Googles integritetspolicy: https://www.google.de/policies/privacy/. Du kan ställa in din webbläsare så att den informerar vid inställning av cookies och endast tillåter cookies i undantagsfall, godkänner cookies i vissa fall eller generellt nekar cookies samt aktiverar automatisk borttagning av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies inaktiveras kan webbplatsens funktioner bli begränsade.
 
Microsoft Bing Ads konverteringsspårning
Den här webbplatsen använder Microsoft Bing Ads. Bing Ads är ett onlineannonseringsprogram från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Vi använder en så kallad konverteringsspårning som en del av Microsoft Bing Ads. Om du klickar på en annons placerad av Microsoft Bing ställs en cookie för konverteringsspårning in. Cookies är små textfiler som webbläsaren lagrar på användarens dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering av användare. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan vi och Microsoft se att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida. Varje Microsoft Bing-kund får en annan cookie. Cookies kan inte spåras via Bing-kunders webbplatser. Informationen som erhålls med hjälp av konverteringskakan används för att generera konverteringsstatistik för Bing-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna tar reda på det totala antalet användare som klickade på sin annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som kan identifiera användarna personligen. Om du inte vill delta i spårning kan du invända genom att helt enkelt inaktivera Bing-konverteringsspårningscookien i din webbläsare under användarinställningar. Du kommer då inte att inkluderas i statistiken för konverteringsspårning. "Konverteringscookies" lagras i enlighet med art. 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin annocering. För mer information om Microsoft Bing Ads och Bing Conversion Tracking, se Microsofts sekretesspolicy: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
 
Facebook pixel 
På vår webbplats används besökaraktivitetspixlar från Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) för konverteringsmätning. Härigenom kan webbplatsbesökarnas beteende kartläggas när de klickar på en Facebook-annons och dirigeras vidare till annonsleverantörens webbplats. Därigenom kan effektiviteten hos Facebooks annonser utvärderas för statistiska ändamål och marknadsforskningsändamål, och framtida annonsarbete kan optimeras. De insamlade uppgifterna är för oss som leverantör av den här webbplatsen anonyma; vi kan inte använda dem för att dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna sparas och bearbetas av dock Facebook så att de kan kopplas till den aktuella användarprofilen och så att Facebook kan använda uppgifterna för egna marknadsföringsändamål i enlighet med Facebooks policy för dataanvändning. Därigenom blir det möjligt för Facebook att aktivera visning av annonser på sidor i Facebook samt utanför Facebook. Sådan användning av uppgifterna kan vi som webbplatsoperatör inte påverka. Användningen av Facebook-pixlar är baserad på art. 6 st. 1, bokstav f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av effektiva reklamåtgärder, inklusive sociala medier. I Facebooks integritetspolicy hittar du mer information om skyddet av din personliga integritet: https://www.facebook.com/about/privacy/.Du kan dessutom inaktivera återmarknadsföringsfunktionen ”Custom Audiences” i inställningsområdet för webbannonser på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du måste vara inloggad på Facebook. Om du inte har något Facebook-konto kan du inaktivera användningsbaserad reklam från Facebook på webbplatsen för sammanslutningen European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Du kan också förhindra Facebook från att samla in dina uppgifter genom att klicka på följande länk. Våra cookiealternativ visas här. Facebook-pixeln ingår i marknadsföringscookies: Öppna cookie-inställningar.
 
Pinterest-tagg 
Vår webbplats använder besökares åtgärdstaggar från Pinterest, Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA, för att mäta konvertering. På så sätt kan besökarnas beteende spåras efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Pinterest-annons. Detta gör det möjligt att utvärdera effektiviteten av Pinterest-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål så att framtida reklamåtgärder kan optimeras. Uppgifterna som samlas in är anonyma för oss som operatör av denna webbplats; vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Pinterest, så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig, och Pinterest kan använda uppgifterna för sina egna annonseringsändamål i enlighet med Pinterests riktlinjer för dataanvändning. Detta gör det möjligt för Pinterest att kan utskifta annonser på Pinterest-sidor såväl som utanför Pinterest. Som webbplatsoperatör kan vi inte påverka denna användning av uppgifterna. Pinterest-taggarna används enligt art. 6 stycken. 1 lit.f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av effektiv annonsering, inklusive sociala medier. Du kan hitta mer information om att skydda din integritetspolicy i Pinterests sekretesspolicy: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. Du kan också förhindra Pinterest från att samla in din data genom att klicka på följande länk. Våra cookieinställningar visas här. Pinterest-taggarna ingår i marknadsföringscookies: Öppna cookie-inställningar.
 

Clarity

Denna webbplats använder Clarity. Leverantören är Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (nedan kallad "Clarity").


Clarity är ett verktyg för att analysera användarbeteende på denna webbplats. Clarity fångar särskilt musrörelser och skapar en grafisk representation av vilka delar av webbplatsen användare rör sig mest (Heatmaps). Clarity kan även spela in sessioner så att vi kan se sidan användning i form av videor. Dessutom får vi information om allmänt användarbeteende på vår webbplats.


Clarity använder tekniker som möjliggör användarigenkänning för analys av användarbeteende (t.ex. cookies eller användning av enhetsfingeravtryck). Dina personuppgifter lagras på Microsofts servrar (Microsoft Azure Cloud Service) i USA.


Om samtycke har erhållits baseras användningen av ovanstående tjänst uteslutande på Art. 6 punkt 1 lit. a GDPR och § 25 TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst. Om inget samtycke har erhållits baseras användningen av denna tjänst på Art. 6 punkt 1 lit. f GDPR; webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av effektiv användaranalys.


Ytterligare detaljer om Claritys integritetsskydd finns här: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.


Företaget är certifierat enligt "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är en överenskommelse mellan Europeiska unionen och USA för att säkerställa efterlevnad av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF åtar sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active


6. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevsuppgifter
Om du vill ta del av det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi din e-postadress samt information om som gör att vi kan kontrollera att den angivna e-postadressen är din, och att du godkänner att vi skickar nyhetsbrevet till dig. Inga ytterligare uppgifter samlas in, alternativt samlas de in på frivillig basis. Dessa uppgifter använder vi enbart för att skicka ut den beställda informationen, och de vidarebefordras inte till tredje part. Bearbetningen av de uppgifter som matas in i formuläret för anmälan till nyhetsbrevet sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1.a i GDPR). Lämnat samtycke till lagring av uppgifter, e-postadress samt användning av den för att skicka ut nyhetsbrev kan när som helst återkallas, exempelvis via bortvalslänken i nyhetsbrevet. Lagligheten hos redan genomförda databehandlingsprocesser påverkas inte av sådant återkallande. De av dina data som sparas av oss i syfte att hantera prenumerationen på nyhetsbrevet sparas fram till dess att du avbryter prenumerationen på nyhetsbrevet, och tas därefter bort. Uppgifter som sparas av oss för andra ändamål (exempelvis e-postadresser för medlemsområdet) berörs inte av detta.
 
Amazon Simple Email Service 
Denna webbplats använder Amazon Simple Email Service för att skicka nyhetsbrev. Amazon Simple Email Service är ett erbjudande från Amazon Web Services. Nödvändig data för sändning (namn, e-postadress) överförs endast till Amazon Web Services på en server inom EU vid tidpunkten för sändningen och lagras inte där. Du kan hitta mer information om dataskydd på Amazon Web Services på webbadressen http://aws.amazon.com/en/privacy/

7. Plugins och verktyg

Google reCAPTCHA 
Vi använder "Google reCAPTCHA" (hädanefter "reCAPTCHA") på våra webbplatser. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om data har skrivits in på vår webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) av en person eller av ett automatiserat program. För att göra detta analyserar reCAPTCHA besökarens beteende på sajten utifrån olika egenskaper. Denna analys startar automatiskt så fort besökaren går in på webbplatsen. För analysen bedömer reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, varaktighet av besökarens vistelse på sajten eller datormusrörelser som användaren gör). Data som samlas in under analysen kommer att vidarebefordras till Google.ReCAPTCHA-analyserna körs helt och hållet i bakgrunden. Besökare på sajten informeras inte om att en analys pågår. Databehandlingen sker i enlighet med art. 6 stk.1 lit.f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att skydda sina webberbjudanden mot missbruk av automatiserat spionage och mot SPAM. För mer information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy, se följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=de och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.
 
YouTube 
På vår webbplats används insticksprogram från webbplatsen YouTube som drivs av Google. Webbplatsen drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker någon av våra sidor där det finns ett insticksprogram från YouTube skapas en anslutning till YouTubes servrar. Då skickar information till YouTube-servern om vilka av våra sidor som du har besökt. När du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto först. Användningen av YouTube sker i enlighet med vårt intresse av att visa vårt nätutbud. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1.f i GDPR). Mer information om hantering av användaruppgifter hittar du i YouTubes integritetspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
 
Integrering av Trusted Shops Trustbadge
Trusted Shops Trustbadge är integrerat på denna webbplats för att visa vår Trusted Shops godkännandestämpel och eventuella recensioner som kan ha samlats in, samt för att erbjuda Trusted Shops-produkter till köpare efter att en beställning har gjorts. Detta tjänar till för att skydda våra övervägande legitima intressen av optimal marknadsföring av våra erbjudanden i enlighet med Art. 6 stycken. 1 S. 1 lit.f GDPR. Trustbadge och de tjänster som annonseras med Trustbadge erbjuds av Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Köln. När Trustbadge söks och öppnas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som t.ex innehåller din IP-adress, datum och tid för samtalet, mängden överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata). ) och dokumenterar samtalet. Denna åtkomstdata utvärderas inte och skrivs automatiskt över inom sju dagar efter slutet av ditt besök på webbplatsen. Ytterligare personuppgifter kommer endast att överföras till Trusted Shops om du har gett ditt samtycke, beslutat att använda Trusted Shops-produkter efter att ha slutfört en beställning eller redan har registrerat dig för deras användning. I detta fall gäller det avtalsmässiga avtalet mellan dig och Trusted Shops.
 
Google Maps 
På den här webbplatsen används karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För att det ska vara möjligt att använda funktionerna i Google Maps måste din IP-adress sparas. Informationen överförs i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där. Leverantören av den här webbplatsen har inget inflytande på sådan dataöverföring. Användningen av Google Maps sker på grundval av vårt intresse av att kunna visa vårt webberbjudande på ett tilltalande sätt, samt för att göra det enklare att hitta oss via webbplatsen på en viss ort. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1.f i GDPR). Mer information om hanteringen av användaruppgifter hittar du i Googles integritetspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
 
Byteplant (Adress Validator)
Webbplatsen använder adressvalidatorn från Byteplant, leverantören är Byteplant GmbH Software Solutions & Consulting, Heilsbronner Strasse 4, D-91564 Neuendettelsau. Byteplant Address Validator används för att validera fakturerings- och leveransadresser. Detta representerar ett berättigat intresse enligt art. 6 st. 1 lit.f GDPR. Du hittar mer information om hantering av användardata i Byteplants dataskyddspolicy: https://www.email-validator.net/de/datenschutz-und-sicherheit.html.
 
Instagram plugin 
Funktionerna i Instagram-tjänsten är integrerade på denna webbplats. Dessa funktioner tillhandahålls av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. När du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på denna webbplats till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. Detta gör att Instagram kan tilldela ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller användningen av Instagram. Lagringen och analysen av uppgifterna sker i enlighet med art. 6, paragraf 1 liter f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av största möjliga synlighet i sociala medier. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande enligt art. 6 stycken. 1 liter av GDPR; Du hittar mer information om detta i Instagrams integritetspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

8. Betalningsleverantörer

PayPal 
På vår hemsida erbjuder vi bland annat betalning via PayPal. Leverantören av denna betaltjänst är PayPal (Europe) S.à.r.l. och Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hädanefter "PayPal"). Om du väljer att betala via PayPal kommer betalningsinformationen du har angett att överföras till PayPal. Överföringen av dina uppgifter till PayPal sker i enlighet med Art. 6 stycken. 1 bokstav a GDPR (samtycke) och art. 6 stycken. 1 bok. b GDPR (bearbetning för att uppfylla ett kontrakt). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling. Ett återkallande påverkar inte effektiviteten av tidigare databehandlingsoperationer.
 
Klarna 
På vår hemsida erbjuder vi bland annat betalning med Klarnas tjänster. Leverantör är Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan "Klarna"). Klarna erbjuder olika betalningsalternativ (t.ex. delbetalning). Om du bestämmer dig för att betala med Klarna (Klarna Checkout) kommer Klarna att samla in olika personuppgifter från dig. Du kan läsa detaljer om detta i Klarnas dataskyddsdeklaration under följande länk: https://www.klarna.com/de/datenschutz Klarna använder cookies för att optimera användningen av sin betalningslösning. Optimeringen av Klarna Checkout representerar ett berättigat intresse enligt art. 6 (1) (f) GDPR. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet och inte orsakar någon skada. De finns kvar på din enhet tills du tar bort dem. Detaljer om användningen av Klarna cookies finns på följande länk: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf. Dina uppgifter överförs till Klarna enligt art. 6 stycken. 1 bok. a GDPR (samtycke) och art. 6 st. 1 bok. b GDPR (bearbetning för att uppfylla ett köpeavtal). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling. Ett återkallande påverkar inte effektiviteten av tidigare databehandlingsoperationer.
 
Banköverföring
På vår hemsida erbjuder vi bland annat betalning med "Banköverföring". Leverantören av denna betaltjänst är Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallat "Sofort GmbH"). Genom att använda "Banköverföring"-processen får vi en betalningsbekräftelse i realtid från Sofort GmbH och kan omedelbart börja uppfylla våra skyldigheter. Om du har bestämt dig för betalningsmetoden "Banköverföring", måste du skicka PIN-koden och ett giltigt TAN till Sofort GmbH, som kan användas för att logga in på ditt onlinebankkonto. Sofort GmbH kontrollerar automatiskt ditt kontosaldo efter inloggning och utför överföringen till oss med det TAN du har skickat. Det skickar oss omedelbart en transaktionsbekräftelse. Efter inloggning kontrolleras automatiskt dit köp, kreditgränsen för övertrasseringen och förekomsten av andra konton och deras innehav. Utöver PIN-koden och TAN överförs de betalningsuppgifter du har angett och dina personuppgifter till Sofort GmbH. Dina personuppgifter är ditt för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och andra uppgifter som krävs för betalningshantering. Överföringen av dessa uppgifter är nödvändig för att utan tvekan fastställa din identitet och för att förhindra bedrägeriförsök. Överföringen av dina uppgifter till Sofort GmbH sker i enlighet med art. 6 stycken. 1 bokstav a GDPR (samtycke) och art. 6 st. 1 bok. b GDPR (bearbetning för att uppfylla ett köpeavtal). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling. Ett återkallande påverkar inte effektiviteten av tidigare databehandlingsoperationer. Du kan hitta mer information om betalning via banköverföring på följande länkar: https://www.sofort.de/datenschutz.html och https://www.klarna.com/sofort/.
 
Stripe 
På vår hemsida erbjuder vi bland annat betalning med kreditkort. Leverantören av denna betaltjänst är Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland. Om du väljer att betala med kreditkort skickar vi ditt kreditkortsnummer, orderbelopp, ordernummer, din IP-adress, faktureringsadress och leveransadress till Stripe. Uppgifterna vidarebefordras för betalningshantering av betaltjänstleverantören Stripe Payment Europe Ltd och för att skydda kreditkortsinnehavaren vid felaktig användning av kreditkortet. Dina uppgifter kommer att överföras till Stripe i enlighet med Art. 6 stycken. 1 bokstav a GDPR (samtycke) och art. 6 st. 1 bok. b GDPR (bearbetning för att uppfylla ett kontrakt). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling. Ett återkallande påverkar inte effektiviteten av tidigare databehandlingsoperationer. Ytterligare information om Stripes dataskydd finns på webbadressen https://stripe.com/de/terms
 
Hotjar
Denna webbplats använder Hotjar. Leverantören är Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe (webbplats: https://www.hotjar.com).
Hotjar är ett verktyg för att analysera ditt användarbeteende på denna webbplats. Med Hotjar kan vi t.ex. registrera dina mus- och rullrörelser och klick. Hotjar kan också bedöma hur länge du stannade på en viss plats med muspekaren. Hotjar använder denna information för att skapa så kallade värmekartor, som kan användas för att avgöra vilka webbplatsområden som visas av webbplatsbesökare.
Vi kan också bedöma hur länge du stannade på en sida och när du lämnade den. Vi kan också avgöra vid vilken tidpunkt du har avbrutit dina inlägg i ett kontaktformulär (så kallade konverteringstrattar). Dessutom kan direkt feedback från webbplatsbesökare fås med Hotjar. Denna funktion tjänar till att förbättra webbplatsoperatörens webberbjudande.
Hotjar använder teknologier som gör att användaren kan kännas igen i syfte att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller användning av enhetsfingeravtryck). Detta analysverktyg används på grundval av artikel 6.1 (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam. Om motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen enbart med stöd av artikel 6, mom. 1, bokstav a DSGVO och 25 § mom Samtycke kan återkallas när som helst.
 
Inaktivera Hotjar
Om du vill inaktivera datainsamling av Hotjar, klicka på följande länk och följ instruktionerna där: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/
Observera att Hotjar måste inaktiveras separat för varje webbläsare eller enhet. För mer information om Hotjar och den data som samlas in, se Hotjars dataskyddspolicy på följande länk: https://www.hotjar.com/privacy
 
UserLike
DF Automotive GmbH använder chattmjukvara från Userlike UG (begränsat ansvar), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Tyskland. Du kan använda chatten som ett kontaktformulär för att chatta med vår personal i nästan realtid. När du startar chatten samlas följande personuppgifter in:
  • datum och tid för samtalet,
  • webbläsartyp/version,
  • IP-adress,
  • operativsystem som används,
  • URL till den tidigare besökta webbplatsen,
  • Mängden data som skickas.
  • Och om det anges: förnamn, efternamn och e-postadress.
Beroende på förloppet av samtalet med våra anställda kan ytterligare personuppgifter uppstå i chatten som du anger. Typen av dessa uppgifter beror till stor del på din begäran eller det problem du beskriver för oss. Behandlingen av alla dessa uppgifter tjänar till att ge dig ett snabbt och effektivt kontaktalternativ och därmed förbättra vår kundservice.
Alla våra anställda har fått eller håller på att utbildas i ämnet dataskydd och i säker och pålitlig hantering av kunddata. Alla våra anställda är bundna av sekretess och har därför undertecknat ett tillägg om skyldigheten att upprätthålla sekretess och att följa dataskyddet i sina anställningsavtal.
När du besöker den här webbplatsen laddas chattwidgeten från AWS Cloudfront i form av en JavaScript-fil. Chattwidgeten representerar tekniskt sett källkoden som körs på din dator och aktiverar chatten.
Dessutom sparar DF Automotive GmbH historiken för chattarna. Detta tjänar syftet att spara dig, under vissa omständigheter, omfattande förklaringar om historiken för din förfrågan och för konstant kvalitetskontroll av vårt chatterbjudande. Behandlingen är därför tillåten i enlighet med artikel 6.1(f) GDPR. Om du inte önskar detta får du gärna meddela oss via kontaktuppgifterna nedan. Sparade chattar kommer då att raderas av oss omedelbart.
Lagringen av chattdata tjänar också syftet att säkerställa säkerheten för våra IT-system. Detta är också vårt berättigade intresse, varför behandling är tillåten i enlighet med artikel 6, punkt 1, bokstav f GDPR.
 


icon-cookie-tire-bitten Vi använder kakor
Vi använder kakor på vår webbplats. Vissa är väsentliga, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och din upplevelse. Genom att klicka på ”Acceptera alla” samtycker du till användning av cookies och annan teknik för att bearbeta dina uppgifter. För mer information, se vår Dataskyddspolicy.
checkbox-essenziell Viktigt
checkbox-marketing Marknadsföring
checkbox-statistiken Statistik
checkbox-externe-medien Externa medier

Välj fordon

  • Fordon
  • Registreringsskylt